Verzoeken en klachtenregeling

Artikel 1 Verzoeken en klachten

Een deelnemer die verzoeken of klachten heeft tegen of in het kader van de uitvoering van het programma waaraan hij heeft deelgenomen, kan in eerste instantie terecht bij de projectcoördinator. De projectcoördinator zal binnen een termijn van veertien dagen met een beslissing komen. Mocht de projectcoördinator niet met een, naar het oordeel van de deelnemer, bevredigende oplossing komen, dan kan de deelnemer met redenen omkleed schriftelijk verzoek/beroep aantekenen bij de directie van vanHarte&Lingsma.

Artikel 2 Termijnen

De termijn waarbinnen een beroeps- of verzoekschrift moet zijn ingediend bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het resultaat is bekendgemaakt. Ten aanzien van de termijn is van toepassing dat het beroepsschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.

Artikel 3 Beroepsprocedure

  • De directie stelt een onderzoek in en stelt de deelnemer, zo nodig, in de gelegenheid het verzoek/beroep toe te lichten, alvorens te beslissen.
  • De directie beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroeps- of verzoekschrift, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee maal vier weken. De deelnemer wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.
  • Indien de directie het verzoek/beroep gegrond acht geeft zij aan hoe gehandeld moet worden om het door haar gewenste resultaat te bereiken.
  • De beslissing van de directie wordt bekendgemaakt aan de deelnemer en het opleidingsmanagement.

Artikel 4 Bewaartermijn

Alle correspondentie rondom verzoeken en klachten zullen worden toegevoegd aan het dossier van de deelnemer en gedurende maximaal twee jaar bewaard worden.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

Alle verzoeken en klachten zullen door alle betrokkenen vertrouwelijk worden behandeld.