Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van vanHarte&Lingsma, zoals deze beschikbaar is gesteld op onze website. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt, of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vanHarte&Lingsma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vanHarte&Lingsma.

Geen garantie op juistheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig en juist is. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aansprakelijkheid

VanHarte&Lingsma sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen, of de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te raadplegen.

Links naar andere websites

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. VanHarte&Lingsma heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het plaatsen van een link impliceert niet dat VanHarte&Lingsma de inhoud van de gelinkte website onderschrijft.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van vanHarte&Lingsma op deze pagina.